آزمایشگاه بانی نو

آزمایشگاه بانی نو با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و همچنین تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی در موازات واحد های دیگر سازمان، همواره در راستای کنترل ، حفظ و بهبود شاخص های کیفی در تلاش می باشد. این آزمایشگاه در سال 1391 موفق به اخد گواهی ثبت خود اظهاری محصول از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، جهت روش های آزمون محصولات شرکت صنعت پلاستیک بانی نو گردید. روش های آزمون مورد استفاده در آزمایشگاه بانی نو بر اساس استاندارد کارخانه ای، دستورالعمل ها و روش های اجرایی کنترل کیفی درخواستی از سوی مشتری و دستورالعمل های ارائه شده از سوی اداره نظارت بر کنترل مواد غذایی می باشد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت بانی نو با انجام آزمون های مختلف، بر روی مواد اولیه همچون :
- آزمون MFI
- آزمون مهاجرت مونومر ها
- آزمون اندازه گیری میزان درصد رطوبت و خاکستر پلیمر

و همچنین بر روی محصول مانند:
- آزمون مقاومت در برابر ضربه
- آزمون مقاومت در برابر فشار عمودی (BCT)
- آزمون اندازه گیری ضخامت (Ultra-Sonic-ThicKness)
- آزمون های وزنی، حجمی و ابعادی