درپیمانه دار

.این درب پیمانه دار است و برای مایعات شوینده که نیاز به پیمانه کردن دارند، مناسب است
مانند: مایع لباسشویی، نرم کننده، ضدعفونی کننده ها، مایعات مورد استفاده در آزمایشگاه های صنعتی - شیمیایی و ...

نام محصول: درپیمانه دار

کد محصول: BCP 5

رنگ بندی محصولات موجود: به سلیقه مشتری