درب های قفل دار

Child Proof

ساختار این درب به گونه ای است که حتما می بایست در هنگام باز کردن آن، نیروی جانبی از دو سوی درب به وسیله شصت و انگشت اشاره به آن وارد نمود و سپس آن را باز کرد.از این جهت برای مایعات شیمیایی و دارویی که می بایست غیر قابل دسترس برای بچه ها باشد، مناسب است.
مانند: انواع سفید کننده ها، لوله پاک کن ها، داروها و کلیه مایعات خطرناک مورد استفاده در منازل.

نام محصول: درب قفل دار

کد محصول: BCP 4

رنگ بندی محصولات موجود: به سلیقه مشتری